Algemene Visie Huisartsenzorg: De gezondheidszorg is op Curacao -als overal- een belangrijke pijler van de samenleving. Eenvoudig gezegd draagt de gezondheidszorg de verantwoordelijkheid te waken over de gezondheid van elk individu dat deel uitmaakt van de samenleving en zorgt zo dat de samenleving zo optimaal mogelijk blijft functioneren.

Elke gezondheidszorg kent verschillende niveau’s of lagen van zorg (nulde, eerste, tweede en derde lijn), allen met een eigen kwaliteit&taak en met een onderlinge samenhang. De eerste lijns zorg is die zorg die zonder drempels toegankelijk is voor iedereen zoals huisartsen, wijkverpleging, psychologen, fysiotherapeuten.

De huisarts is een zorgverlener die door zijn brede medische kennis, zijn praktijkvoering in de leef-, woon- en werkomgeving van patienten en zijn kennis van de levensloop van zijn patient bij uitstek op de patient afgestemde zorg kan verlenen. Huisartsen zijn in staat gebleken om 80% van de zorgvragen van zijn patienten zelf op een laagdrempelige wijze af te handelen. Historisch gezien zijn huisartsen uitgegroeid tot zogenaamde poortwachters van de zorg. Dat wil zeggen dat huisartsen de meeste zorgvragen zelf afhandelen en daarnaast zo nodig binnen de totale gezondheidszorg dan eens pleitbezorgers en dan weer beschermheren zijn voor de gezondheid van de patient.

Een organisatie waarbij een sterke eerste lijn de spil is blijkt de totale kwaliteit van de gezondheidszorg te verhogen alsook de totale uitgaven aan de gezondheidszorg van een samenlevingbeheersbaar te maken. Internationale organisaties als de WHO (WHO on Public Health) adviseren dan ook krachtig te investeren in de eerstelijns zorg. Ook de overheid van Curacao is die mening toegedaan. In de door haar goedgekeurde Zorgnota II heeft zij dit duidelijk geformuleerd.

Visie CHV De CHV wenst haar verantwoordelijkheid van spilfunctie binnen de gezondheidszorg ten volle op zich te nemen.

Niet alleen strijdt de CHV evoor de kwaliteit van zorg in het algemeen en de huisartsenzorg in het bijzonder te verbeteren, ook stelt zij dat hoge kwaliteit van zorg en alle randvoorwaarden voor kwalitatief goede zorg zoveel mogelijk gedefinieerd en geborgd moet worden in een visie-document, wetgeving en in regels. Vastlegging van kwaliteitseisen zijn volgens de CHV namelijk van groot belang voor de continuiteit van de gezondheidszorg, voor het prikkelen van continue verbetering van de zorg en voor transparantie naar alle partijen. Hiertoe heeft de CHV in 2014, met het Visiedocument Curacaose Huisartsenzorg 2015-2025, een breedgedragen visie voor de periode 2015–2025 ontwikkeld die met duidelijk omschreven doelstellingen zal leiden naar een dynamische gezondheidszorg waarbinnen de patient centraal staat, doorlopend kwaliteit-functioneren en kosten gemeten wordt en Curacao in staat stelt de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden (zie ook webpagina Uitdagingen).

De CHV ziet het bereiken van die toekomstige zorgstructuur als volgt: verbetering van de kwaliteit van zorg begint bij het bepalen van de kwaliteit zoals die nu is en van het definieren van de gewenste toekomstige kwaliteit. De visie moet aangeven hoe de gewenste situatie bereikt kan worden vanuit de huidige situatie. Tot slot moet het zorgbudget de gang naar de gewenste situatie ondersteunen en mogelijk maken.

Onderzoek NIVEL er bestond voor 2010 nauwelijks een visie met betrekking tot zorgherzieningen in de eerste lijn, die uitging van een beleidswijziging gebaseerd op kwaliteitsmetingen. Om die reden heeft de CHV in 2010 een project versterking eerstelijnszorg geinitieerd. In 2012 heeft het wereldwijd bekende en in gezondheidszorg gespecialeerde onafhankelijke onderzoeksburo NIVEL het functioneren van de eerste lijn doorgelicht en de kwaliteit meten. December 2012 werden de resultaten door NIVEL gepresenteerd in het onderzoeksdocument: de Evaluatiestudie van de Eerstelijnsgezondheidszorg (ELGZ) op Curacao (Klik Hier). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de eerstelijnszorg en specifiek de huisartsenzorg het vergeleken met andere landen het redelijk goed doet maar ook dat er wel degelijk meerdere belangrijke punten voor verbetering zijn. Het NIVEL-onderzoek vormde een belangrijke bron voor informatie voor de ontwikkeling van het Visiedocument dat in 2014 startte.

Visiedocument aan de hand van het rapport van NIVEL heeft de CHV- met behulp van een onderzoeksburo met brede ervaring in de gezondheidszorg van Curacao- een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige stand van de eerste lijns zorg en mn de huisartsenzorg. Vervolgens is deze analyse geplaatst naast de uitdagingen specifiek voor de gezondheidszorg Curacao en de huidige mondiale visie (oa WHO) met betrekking tot de meest efficiente gezondheidszorgstructuren. Aan de hand hiervan zijn de noodzakelijk geachtte verbeteringen/wijzigingen op organisatorisch alsook op directe zorgniveau voor de eerste lijn geformuleerd. Dit alles gedocumenteerd in het Visiedocument Curacaose Huisartsenzorg 2015-2025.

Voor inzage: Registreer Hier