• Bevorderen en versterken van de geneeskunst, de volksgezondheid en de eerstelijns gezondheidszorg van Curacao en de huisartsgeneeskunde in het bijzonder
 • Bevorderen en stimuleren van een beheerst en evenwichtig gezondheidszorgbeleid en van de ontwikkeling daarvan op de korte, middellange en lange termijn
 • Het behartigen van de beroeps- en maatschappelijke belangen van de huisartsen van Curacao
 • Het streven naar een optimale samenwerking met de andere medische disciplines en medische en paramedische organisaties
 • Het oplossen van geschillen tussen huisartsen onderling en tussen huisartsen en derden door middel van bemiddeling en- desgevraagd door betrokken partijen- door het geven van een bindend advies

Middelen

Om haar doelstellingen te kunnen verwezelijken heeft de CHV de onderstaandewettige middelen tot haar beschikking. Deze zijn vastegelegd in de statuten.

 • Actieve opstelling zowel binnen en naar buiten de vereniging toe m.b.t. meedenken en meesturen van alle zaken die de geneeskunst en de volksgezondheid aangaan. Dit omvat ook het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen en aanbevelingen aan vertegenwoordigende en besturende organen en personen
 • Voorlichting aan de samenleving en het aangaan van structurele contacten met organen en instanties die werkzaam zijn op het gebied van gezondheidszorg en ziekenverzorging
 • Het overleggen en aangaan van regelingen met overheidsinstanties en of semi-overheidsinstanties (Sociale Verzekeringsbank, Ziekenhuizen) of met particuliere instellingen
 • Het bewaken en bevorderen van de normen en opvattingen aangaande de uitoefening van de geneeskunde zoals is vastgelegd in de medische ethiek en gedragsleer van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG)
 • Bevorderen en faciliteren van het op peil houden en verbeteren van de vakkennis van de CHV-leden
 • Het aanleggen van fondsen ter behartigng van de beroepsbelangen i.h.a. en van de verenigingsbelangen i.h.b.
 • Het aangaan van samenwerking met andere verenigingen met overeenkomstige doelen