Het Bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden en vormt de vertegenwoordiging van de CHV. Zij behartigen de belangen van de vereniging in het overleg met overheidsinstanties, andere medische en paramedische beroepsgroepen en particuliere organisaties. Daarnaast ziet het toe op bewaking en verbetering van de kwaliteit van de huisartszenzorg. 

Bestuur: De zeven leden van het bestuur van de CHV kennen de volgende functies:  voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid. Het bestuur wordt benoemd door de leden in een Algemene Ledenvergadering en legt dan ook verantwoording af aan de leden.

Het bestuur vergadert minimaal maandelijks met agenda. Elk jaar presenteert het bestuur een jaarverslag. Een nieuw bestuur wordt na presentatie van een jaarprogramma via stemming benoemd.

 • Dhr E. Elhage voorzitter

• Dhr O. Oliva, penningmeester

• Dhr R. Meijer, secretaris

• Dhr I. Samander, algemeen lid

• Mw G. Melwani, algemeen lid

• Mw M. Arneman-van der Wal, algemeen lid

• Mw C. Calor, algemeen lid

De Ledenvergadering is het hoogste orgaan in de organisatie. Zij komt minimaal vier maal per jaar bijeen. Jaarlijks sluit zij het bestuursjaar af wanneer zij de jaarverslagen en het financiele jaarverslag bespreekt en arresteert. Het nieuwe bestuursjaar start met de benoeming van het nieuwe bestuur en de goedkeuring van jaarprogramma van het bestuur en de begroting.

Commissies Het bestuur en de ledenvergadering worden bijgestaan door commissies. Momenteel zijn de volgende commissies actief:

-    De Tarievencommissie

-    De Avond-Nacht- en Weekendcommissie

-    De Nascholingscommissie

-    De Automatiseringscommisie 

-    De Kwaliteitscommissie

-    De 25% commissie

-    De Casa Medica commissie

-    De Kascommissie

-    De ADHOC

Ondersteunende Organisatie. De commissie accreditatie en nascholing (CAN) is een organisatie die bestaat uit CHV-leden maar organisatorisch en financieel los staat van de CHV. De CAN accrediteert nascholingen voor huisartsen op Curacao, Aruba, Sint Maarten en Suriname. Daarnaast registreert zij de behaalde accreditatiepunten voor de huisartsen en geeft overzichten van de behaalde punten uit. De CAN is erkend door de KNMG.